Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

 

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.      Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH        

4. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji

   e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

1)      umożliwienia kontaktu e-mailowego  z administratorem oraz podejmowania kontaktu z

    adresatami;

  2) dokumentowania ustaleń dokonywanych   z klientami, kontrahentami, innymi osobami;

  3) przyjmowania pism, zgłoszeń i  wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji,

     innych  wniosków;

  4) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla do-

chodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy

przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem

cywilnym.

 

IV

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

1)      prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości

elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) — wobec korespondencji incydentalnej, polegający

     na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;

  2) niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6

     ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;

  3) dobrowolnie wyrażona  zgoda — jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane

     szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji,

     poprosimy  o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO

     przetwarzania  przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każ-

     dym momencie,  bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej

     przetwarzania  przed jej cofnięciem;

    4) dobrowolnie wyrażona  zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające —jeżeli nadawca

       wiadomości  poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki administratora, jego

       produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcą

       informacje,  a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez

       administratora  informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie

       niezbędnym  do  udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług  drogą

       elektroniczną); wyrażoną  zgodę można cofnąć w  każdym momencie bez podawania przyczyny,

       lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą

       wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi

       na  zadane pytanie;

    5) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu  roszczeń lub

       obrony  przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w

       szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. (RODO).

 

V

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W NAGRANIACH

 

  Administrator może  ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich

  roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie

  pisemnych umów  powierzenia  przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych

  w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty

  elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych,

  obsługi administracyjnej.

 

VI

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

    1) dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

        osobowe.  Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

       nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

       osobowych,  odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

       ujawnione, o okresie przechowywania danych lubo kryteriach ich ustalania, o prawie do

       żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

       przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

       przetwarzania (art. 15 RODO);

    2) do  otrzymania kopii danych—uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

       czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

       w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

    3) do  sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

       prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

    4) do  usunięcia danych  — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

       ma  już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

       przetwarzania (art. 17 RODO);

    5) do  ograniczenia  przetwarzania— żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

       (art. 18 RODO), gdy:

        a)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres

            pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

        c) administrator nie potrzebuje już  tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       d)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania— do czasu

            stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

            wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  6)  do przenoszenia danych— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for-

      macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

      starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

      jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

      zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  7)  do sprzeciwu  — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw-

      nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

      sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

      prawnie uzasadnionych podstaw  do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

      i wolności os6b7 których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

      roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

      interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

     danych w tych celach (art. 21 RODO);

  8)  do  cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie

      danych osobowych  dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

      Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych

      osobowych  w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VII

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA  INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Dane Administratora  i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
 2. Państwa dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 8. Państwa  dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 9. Polityka Prywatności Strony Internetowej znajduje się /TUTAJ/

Zapoznałem się/Zapoznałam

25 lutego 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC BYŁYCH PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN UBIEGAJĄCYCYH SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC BYŁYCH PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN UBIEGAJĄCYCYH SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane  osobowe  będą przetwarzane przez pracodawcę w następujących celach:

- dane osobowe będą  przetwarzane w celu korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej osoby zamierzającej korzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  na podstawie:

w przypadku danych zwykłych:

art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze;

w przypadku danych szczególnych (specjalnych/wrażliwych):

art.9 ust. 2 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora, lub osobę której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś w zakresie prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Do czasu ustania roszczeń.

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

1.    Państwa  dane osobowe mogą być udostępnia   w następujących przypadkach:

   a)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in.  organom

        państwowym

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:

1)      usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

  2)  obsługi poczty tradycyjnej;

  3)  usług prawnych lub doradczych.

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

   1)  dostępu  — uzyskania  od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane

        osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona  uprawniona do uzyskania dostępu  do

       nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach  danych

       osobowych,   odbiorcach lub kategoriach odbiorców,   którym dane zostały lub zostaną

       ujawnione, o okresie przechowywania   danych  lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

       żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych 

       przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec  takiego

       przetwarzania (art. 15  RODO);

   2)  do  otrzymania  kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,  przy

       czym pierwsza   kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

       w  rozsądnej wysokości, wynikającą z  kosztów  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   3)  do  sprostowania  — żądania  sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

       prawidłowe,  lub uzupełnienia  niekompletnych   danych (art. 16 RODO);

   4)  do  usunięcia  danych — żądania usunięcia jej danych osobowych,  jeżeli administrator nie

       ma  już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

       przetwarzania (art. 17 RODO);

   5)  do  ograniczenia  przetwarzania —  żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

       (art. 18 RODO),  gdy:

       a)   osoba, której dane dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość danych osobowych  —  na okres

            pozwalający  administratorowi  sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       b)   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

        c)  administrator  nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania  — do czasu

             stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione  podstawy po  stronie administratora są nadrzędne 

             wobec podstaw  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

 

Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna 

skontaktować  się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC CZŁONKÓW  RODZIN PRACOWNIKA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane  osobowe  będą przetwarzane przez pracodawcę w następujących celach:

- dane osobowe będą  przetwarzane w celu korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na podstawie oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej osoby zamierzającej korzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  na podstawie:

w przypadku danych zwykłych:

art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze;

w przypadku danych szczególnych (specjalnych/wrażliwych):

art.9 ust. 2 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora, lub osobę której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś w zakresie prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Do czasu ustania roszczeń.

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

1.    Państwa  dane osobowe mogą być udostępnia   w następujących przypadkach:

   a)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in.  organom

        państwowym

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:

1)      usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

  2)  obsługi poczty tradycyjnej;

  3)  usług prawnych lub doradczych.

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

   1)  dostępu  — uzyskania  od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane

        osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona  uprawniona do uzyskania dostępu  do

       nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach  danych

       osobowych,   odbiorcach lub kategoriach odbiorców,   którym dane zostały lub zostaną

       ujawnione, o okresie przechowywania   danych  lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

       żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych 

       przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec  takiego

       przetwarzania (art. 15  RODO);

   2)  do  otrzymania  kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,  przy

       czym pierwsza   kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

       w  rozsądnej wysokości, wynikającą z  kosztów  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   3)  do  sprostowania  — żądania  sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

       prawidłowe,  lub uzupełnienia  niekompletnych   danych (art. 16 RODO);

   4)  do  usunięcia  danych — żądania usunięcia jej danych osobowych,  jeżeli administrator nie

       ma  już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

       przetwarzania (art. 17 RODO);

   5)  do  ograniczenia  przetwarzania —  żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

       (art. 18 RODO),  gdy:

       a)   osoba, której dane dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość danych osobowych  —  na okres

            pozwalający  administratorowi  sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       b)   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

        c)  administrator  nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania  — do czasu

             stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione  podstawy po  stronie administratora są nadrzędne 

             wobec podstaw  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 

Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna 

skontaktować  się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WOLONTARIUSZY/STAŻYSTÓW/PRAKTYKANTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WOLONTARIUSZY/STAŻYSTÓW/PRAKTYKANTÓW

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane  osobowe  będą przetwarzane przez pracodawcę w następujących celach:

1)      organizacji praktyk, stażu, wolontariatu oraz wystawienia zaświadczenia o odbyciu praktyk, wolontariatu, stażu  i opinii o praktykancie, stażyście, wolontariuszowi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy  w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem kierującą praktykanta, stażystę, wolontariusza oraz w związku  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2)      zapewnienia zasad bhp w miejscu wykonywania praktyk, stażu, wolontariatu w szczególności w

zakresie przeprowadzenia szkolenia bhp na stanowisku praktykanta, stażysty, wolontariusza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ochronie interesów przedsiębiorcy w zakresie odpowiedzialności cywilnoprawnej za wypadki na terenie przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zw. z Kodeksem cywilnym;

  3)  bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia przedsiębiorcy — na podstawie prawnie

       uzasadnionego interesu przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie

       fizycznej pomieszczeń administratora.

 

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

 1. Pracodawca udostępnia dane praktykantów uczelniom wyższym, które skierowały danego

praktykanta na praktyki.

 

 1. Ponadto dane osobowe praktykantów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na

             zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

                                                                                                                                                          danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:

1)      usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

  2)  obsługi poczty tradycyjnej;

  3)  usług prawnych lub doradczych.

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

   1)  dostępu  — uzyskania  od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane

        osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona  uprawniona do uzyskania dostępu  do

       nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach  danych

       osobowych,   odbiorcach lub kategoriach odbiorców,   którym dane zostały lub zostaną

       ujawnione, o okresie przechowywania   danych  lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

       żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych 

       przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec  takiego

       przetwarzania (art. 15  RODO);

   2)  do  otrzymania  kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,  przy

       czym pierwsza   kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

       w  rozsądnej wysokości, wynikającą z  kosztów  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   3)  do  sprostowania  — żądania  sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

       prawidłowe,  lub uzupełnienia  niekompletnych   danych (art. 16 RODO);

   4)  do  usunięcia  danych — żądania usunięcia jej danych osobowych,  jeżeli administrator nie

       ma  już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

       przetwarzania (art. 17 RODO);

   5)  do  ograniczenia  przetwarzania —  żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

       (art. 18 RODO),  gdy:

       a)   osoba, której dane dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość danych osobowych  —  na okres

            pozwalający  administratorowi  sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       b)   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

        c)  administrator  nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania  — do czasu

             stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione  podstawy po  stronie administratora są nadrzędne 

             wobec podstaw  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

   6)  do  sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  jej danych osobowych    wpraw-

       nie  uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych z jej  szczególną

       sytuacją, w tym wobec profilowania.  Wówczas administrator dokonuje  oceny istnienia  ważnych

       prawnie   uzasadnionych podstaw  do  przetwarzania,  nadrzędnych wobec  interesów,   praw

       i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw  do ustalenia, dochodzenia lub  obrony

       roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze  od

       interesów  administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania  da-

       nych w tych  celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna 

skontaktować  się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNAUCZNIA

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNAUCZNIA

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest:I LiceumOgólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym:I LiceumOgólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie:(24) 3558080

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować
  za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.       Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach       dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.

 

III

 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane  osobowe  będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

 

1)      organizacji dzieciom nauki w Szkole oraz zapewnienia im usług bytowych, opiekuńczych
i wspomagających - na podstawie przepisów prawa ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).; w związku z art. 6 ust.1 lit. c - Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

2)      promocji działań Szkoły  i fotorelacji- filmów, zdjęć  promujących szkołę z tych działań poprzez udostępnianie na stronie internetowej Szkoły, gablotach szkolnych, kronice szkolnej mediach społecznościowych ilokalnych w publikacjach i folderach promujących Szkołę  – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

3)      organizacji pomocy w dostępie do usług zdrowotnych - art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie  określonych celów.

4)      monitoringu wizyjnego  na podstawie art. 6ust.1 lit. c RODO lub też art. 6 ust. 1 lit. e  RODO- art. 108a Prawa oświatowego

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś w zakresie prawnie uzasadnionych interesów
do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

1.    Państwa dane osobowe mogą być udostępnia   w następujących przypadkach:

   a)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do ZUS, NFZ, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, innym organom państwowym;

b)  operatorom  pocztowym, firmom kurierskim;

Ponadto dane osobowe  mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie  i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w  celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz administratora, na przykład:

a)  usług dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej

b)  obsługi poczty tradycyjnej

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

   1)  dostępu  — uzyskania  od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona  uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach  danych osobowych,   odbiorcach lub kategoriach odbiorców,   którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania   danych  lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania (art. 15  RODO);

   2)  do  otrzymania  kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,  przy        czym pierwsza   kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę
w  rozsądnej wysokości, wynikającą z  kosztów  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   3)  do  sprostowania  — żądania  sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nierawidłowe,  lub uzupełnienia  niekompletnych   danych (art. 16 RODO);

   4)  do  usunięcia  danych — żądania usunięcia jej danych osobowych,  jeżeli administrator nie

       ma  już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

   5)  do  ograniczenia  przetwarzania —  żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych        (art. 18 RODO),  gdy:

       a)   osoba, której dane dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość danych osobowych  —  na okres             pozwalający  administratorowi  sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       b)   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się             ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

        c)  administrator  nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane             dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania  — do czasu

stwierdzenia, czyprawnie uzasadnione  podstawypo  stronie administratora są nadrzędne 

wobec podstaw  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

   6)  do  przenoszenia  danych — otrzymania w ustrukturyzowanym,   powszechnie   używanym

formacie   nadającym się do odczytu  maszynowego danych   osobowych jej dotyczących,
które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu  administratorowi,

 jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią        zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany   (art. 20  RODO);

   7)  do  sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  jej danych osobowych wprawnie  uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych z jej  szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje  oceny istnienia  ważnych prawnie   uzasadnionych podstaw  do  przetwarzania,  nadrzędnych wobec  interesów,   praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw  do ustalenia, dochodzenia lub  obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie
z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze  od interesów  administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania  danych w tych  celach (art. 21 RODO).

     8) do cofnięcia zgody - W przypadku, gdy przetwarzanie  osobowych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

 momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie          zgody przed jej cofnięciem.

 

Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna skontaktować  się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

 p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019