ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 października 2020
 1. Od dnia 26.10.2020 r. do odwołania wprowadzam tryb zdalnego nauczania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

 2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.

 3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:

  1)powiadamiają o trudnościach dyrektora;

  2)pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;

  3)monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.

  4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 2 niniejszego Zarządzenia.

  5)System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

 1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.

 2. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.

 3. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

 4. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

  Pełne brzmnienie zarządzenia znajduje się w zakładce "KOMUNIKATY"