Projekt Get ready - odbyło się już 9 kursów!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2018

PODSUMOWANIE PROJEKTU „GET READY - GOTOWI DO EDUKACJI I ŻYCIA ZAWODOWEGO W EUROPIE”.

 

    Od lipca 2016r. w I Liceum im. Gen.J.H. Dąbrowskiego realizowany jest projekt finansowany z środków unijnych uzyskanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja PO WER . Realizacja projektu przewidziana została na okres dwóch lat i zakończy się 30 czerwca 2018r. Jesienią 2015r. został opracowany formalny wniosek o finansowanie projektu z programu Erasmus+ . Na etapie poprzedzającym wnioskowanie szkoła została zarejestrowana w systemie EU LOGIN (dawniej ECAS) oraz w Portalu Uczestnika i w systemie URF (Unique Registration Facility). Pozwoliło to otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code).

 Złożony w styczniu w konkursie 2016 wniosek przeszedł w marcu 2016r. pozytywną weryfikację Agencji Narodowej i otrzymał akceptację. We wrześniu 2016r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kutnowskim (beneficjentem) i szkołą (jako organizacją beneficjenta) i i Fundacją Rozwoju Edukacji (FRSE)  z siedzibą w Warszawie dotycząca zasad i warunków realizacji i finansowania projektu. Projekt otrzymał dofinansowanie w łącznej wysokości 23.656,00 EUR (100.197,35 PLN) przeznaczonych na udział kadry w kursach doskonalących w krajach EU i realizację innych zadań projektowych (fundusz organizacyjny grantu).

Do projektu przystąpili nauczyciele języków obcych, historii, fizyki, WOS-u oraz Podstaw Przedsiębiorczości oraz w roli uczestnika i pełnomocnika dyrektor szkoły. Na koordynatora projektu wyznaczono Panią Izabelę Tarłowską i Panią Magdalenę Golan. W ramach projektu 9 nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyło od czerwca 2017 r. do marca 2018r. w kursach doskonalących we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. W miesiącu marcu 2018r. odbyła się ostatnia z mobilności przewidzianych w projekcie. Programy ukończonych przez nauczycieli i certyfikowanych przez organizatorów kursów adresowały określone w opracowanym w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły potrzeby i obszary problemowe szkoły. Uczestnictwo w kursach pozwoliło na uzyskanie następujących ujętych w opracowanym projekcie  efektów:

 

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności  kadry z zakresu stosowania w pracy dydaktycznej nowych technologii; lepsze wykorzystanie i rozwój istniejącej bazy wyposażenia technologicznego

• uatrakcyjnienie stosowanych metod nauczania i podniesienie motywacji uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i języków obcych oraz planowania własnej przyszłości w korelacji do możliwości zatrudnienia

•     podniesienie poczucia wartości edukacyjnej naszych uczniów poprzez lepszy rozwój kluczowych kompetencji: językowych, technologicznych, interkulturowych

•   rozwój kompetencji językowych kadry

 • rozwój i rozszerzenie prowadzonej już współpracy międzynarodowej
 • nawiązanie kontaktów z nauczycielami z krajów europejskich i planowane prowadzenie nowych, także mniejszych  projektów z różnych dziedzin

•     wymiana doświadczeń i czerpanie wzorców do pracy i inspiracji od nauczycieli z innych krajów

•     budowa europejskiego wizerunku szkoły

 • kształtowanie postawy tolerancji i rozumienia odrębności kulturowej

 

    Konfrontacja z praktyką dydaktyczną innych krajów pozwoliła naszej kadrze zyskać nowe, „świeże” spojrzenie i inspirację do pracy dydaktycznej i czerpać z doświadczeń europejskich praktyków. Pozyskane z programu PO WER fundusze przyczyniły się zarówno do rozwoju zawodowego nauczycieli i jak i podniesienia wartości edukacyjnej szkoły jak również znalazły wymierne przełożenie na proces nauczania, a co za tym idzie przynoszą korzyści naszym uczniom.  Zainteresowanych zapraszamy do lektury wpisów nauczycieli-uczestników w zakładce „Aktualności” oraz do odwiedzenia zakładki „Projekt Get ready”.

1. European project management and design for teachers- headmasters and educators..doc

2. Projekt Get ready - odbylo sie juz 9 kursow! Podsumowaniena strone szkoly-zakladka Aktualnosci..doc

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie