Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PPK- przekazanie numeru telefonu i adresu e-mail

PPK: adres e-mail i numer telefonu można przekazać wybranej instytucji finansowej

Prezes UODO informuje, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych

Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika -

jeżeli dysponuje tymi danymi.

Pracodawca ma obowiązek prawny do pozyskania danych osobowych uczestnika PPK takich jak adres poczty elektronicznej

oraz numer telefonu i przekazania tych danych do wybranej instytucji finansowej. Takie dane stanowią załącznik do umowy

o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych i zgodnie z ustawą są uznane za dane identyfikujące uczestnika PPK

Zgodnie z art. 221 § 4 kodeksu pracy pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3 (jak m.in.

imię, nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL), gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia

obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Takim obowiązkiem w przypadku ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

, jest pozyskanie przez pracodawcę danych pracownika potrzebnych do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową. W tej

sytuacji ważny jest cel przetwarzania danych pracownika. Należy podkreślić, że pracodawca musi przetwarzać takie dane

jedynie w celu ich przekazania do wybranej instytucji finansowej.

Brak zgody pracownika na przetwarzanie jego danych nie będzie sprzeczny z zasadami przetwarzania danych zawartymi

w RODO. Przepisy rozporządzenia ogólnego uprawiają bowiem administratora do przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne do wypełniania ciążącego na nim obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pamiętać przy tym należy, że takich danych jak adres poczty elektronicznej i numer telefonu pracownik nie musi posiadać.

W polskim systemie prawnym nie istnieje, żaden przepis, który zobowiązywałby osobę fizyczną do posiadania takich środków

komunikacji. Dysponowanie adresem poczty elektronicznej i telefonem jest i powinno pozostać dobrowolne. Dlatego należy pozostawić obywatelowi wybór podawania takich danych.  

Ustawodawca wprowadził więc dodatkowe możliwości informowania uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do

systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe, przekazywanie takiej informacji

na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, pracodawca ma obowiązek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty

elektronicznej i numeru telefonu od pracownika bez wyrażenia jego zgody do wybranej instytucji finansowej, o ile pracownik

takie dane mu udostępni.

 

12 stycznia 2021

Informacja dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych

……………………………………

(nazwa podmiotu zatrudniającego)

…………………………………..

(adres)……………………………………………

(imię i nazwisko osoby zatrudnionej)

……………………………………………

(PESEL)

 

Informacja dotycząca PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować  z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.

Ponadto informuję, że:

 • osoba zatrudniona, która jest uczestnikiem PPK, powinna ─ w terminie 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie jej 3-miesięczny okres zatrudnienia ─ złożyć podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jej imieniu umowach
  o prowadzenie PPK. Oświadczenie powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych,
  z którymi zawarto te umowy;

 • osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie ─ w jej imieniu i na jej rzecz ─ umowy o prowadzenie PPK;

 • uczestnik PPK, poza obowiązkową wpłatą podstawową, może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK w wysokości do 2% jego wynagrodzenia;

 • uczestnik PPK, którego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może złożyć podmiotowi zatrudniającemu deklarację o obniżeniu wpłaty podstawowej do PPK. Obniżona wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% jego wynagrodzenia.

……………………………………………………

(data i podpis podmiotu zatrudniającego)

Potwierdzenie otrzymania:

………………………………………………… (data i podpis osoby zatrudnionej)

 

12 stycznia 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA UCZESTNIKA PPK

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 4 października 2018 r. Dz.U.2020.1342 o Pracowniczych PlanachKapitałowych (dalej ustawa o PPK) oraz

wynikających z niej obowiązków Podmiotu zatrudniającego w rozumieniu ustawy o PPK, w tym skutkujących przetwarzaniem Państwa danych osobowych w nowym celu zgodnie art. 13 ust. 3 Rozporządzenia RODO informuje że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1 99-300 Kutno reprezentowany przez Dyrektora,

 Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 - pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1 99-300 Kutno

 - telefonicznie:(24) 355 80 80

 - pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 2. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych wz którym można sięskontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres

siedziby administratora

  2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi konieczność realizowania przez Administratora Danych, jako podmiot zatrudniający,

ciążących na nim obowiązków prawnych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o PPK

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłączne dla celów związanych z wykonywaniem przez Administratora Danych obowiązków nałożonych na niego

bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy o PPK

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i wynika z obowiązujących przepisów prawa, tj. przez okres 10/50 lat, licząc

od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

 5. Administrator Danych przekazuje Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: instytucji finansowej w rozumieniu ustawy o PPK, z którą

Administrator Danych zawarł przewidzianą w ustawie o PPK umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK

 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami ustawy o PPK

 7. W pozostałym zakresie aktualne pozostają informacje zawarte w Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych pracownika administratora.

 

12 stycznia 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane  osobowe osób zatrudnionych na  umowę cywilnoprawną  będą przetwarzane przez praco-

dawcę w następujących celach:

  1)  realizacji umowy, w tym kontaktowania się  w sprawach związanych z realizacją zadań

      na podstawie zawartej umowy - w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze

      zleceniobiorcą  (art. 6 ust. lilt. b RODO) w związku z właściwymi przepisami Kodeksu

      cywilnego  - przez okres współpracy;

  2)  zapłaty za realizację umowy - w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze

       Zleceniobiorcą  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - przez okres współpracy;

  3)  potrąceń z zapłaty - w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia

      wynikających przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu

      egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) -

      przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

  4)  realizacji obowiązków bhp - w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z

       Kodeksu   pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa

      pracy, jeżeli są stosowane również wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy

      cywilnoprawnej  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO) -przez 10 lat od zakończenia

      współpracy;

  5)  realizacji obowiązków wobec ZUS - w celu realizacji obowiązków płatnika składek

       emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

       Ubezpieczeń  Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy

      oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art.

      9 ust. 2

      lit. b RODO) -przez 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie

      których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty;

6) realizacji obowiązków podatkowych—w   celu realizacji obowiązków płatnika podatku do-

     chodowego  wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób

     fizycznych i innych przepisów podatkowych (art 6 ust. 1 lit. c RODO) — przez 5 lat od za-

     kończenia roku;

  7) obowiązków     księgowo-rachunkowych  — w celu realizacji obowiązków  wynikających

     z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób

     prawnych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) — przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym

     nastąpiło zdarzenie;

  8) zapewnienia  ciągłości działania — na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

      przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie swoich interesów

      gospodarczych  w  zakresie możliwości dalszej realizacji zadań po ustaniu współpracy ze

      zleceniobiorcą, który dotychczas je realizował — przez okres niezbędny do przejęcia tych

      obowiązków przez  innego pracownika, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu

      współpracy;

  9) bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia administratora—na podstawie prawnie

      uzasadnionego interesu przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie

      fizycznej pomieszczeń przedsiębiorcy oraz prowadzenia książek służby ochrony —przez rok;

 10) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami — na podstawie prawnie

       uzasadnionego  interesu przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu

       w sprawach sądowych, na  podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu karnego lub

       innych właściwych przepisów — przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku

       toczącego  się postępowania — przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego

       zakończenia  oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

                                         

IV

ODBIORCY DANYCH

 

1. Administrator udostępnia dane osobowe osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-

prawnej w następujących przypadkach:

1)      gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do ZUS, NFZ,

urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, Państwowej

Inspekcji  Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym;

  2)   gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb administratora w celu realizacji i organizacji

        współpracy;

2)      partnerom handlowym,  kontrahentom i klientom — wyłącznie w zakresie danych

służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody zleceniobiorcy;

  4)   operatorom pocztowym, firmom kurierskim;

  5)   przewoźnikom.

 

2. Ponadto dane osobowe osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną mogą być ujawniane pod-

miotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług,

np.:

1)      usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

  2)   obsługi poczty tradycyjnej;

  3)   usług drukarskich;

  4)   usług prawnych lub doradczych.

 

     

 

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1)  dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

      osobowe.  Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

      nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

      osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

      ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

      żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

      przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

      przetwarzania (art. 15 RODO);

  2)  do otrzymania  kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

      czym pierwsza  kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

      w  rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

  3)  do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

      prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

  4)  do usunięcia danych - żądania  usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

      ma już  podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

      przetwarzania (art. 17 RODO);

  5)  do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

      (art. 18 RODO), gdy:

       a)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres

           pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

      b)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

           ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

       c)  administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

           dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

      d)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu

           stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

           wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  6)  do przenoszenia danych- otrzymania  w ustrukturyzowanym, powszechnie  używanym for-

      macie  nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

      starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

      jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

      zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  7)  do sprzeciwu-wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

      nie  uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

      sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

      prawnie uzasadnionych podstaw  do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

      i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

      roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

      interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

     danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 

VI

 

 

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019

Skrócona informacja RODO

Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez:

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami  oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń — przez rok od wpływu  korespondencji, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane  wiadomości będziemy przechowywać  do 3 lat. Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowi zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Osobom, których dane   osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z  RODO,   w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania.

 

25 lutego 2019

KLAUZULA REKRUTACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

 

KLAUZULA REKRUTACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

1)      na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia

      procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c

        RODO), a w  pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne

        działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym

        i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu

        przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez

       6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

2)      jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych

 • osobowych  do celów  przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia

        w  swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), również do celów przyszłych

       rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć  bez  wpływu

       na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

 

W tym celu prosimy o zamieszczenie w ogłoszeniu o pracę oświadczenia następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno  moich danych  osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji".

 

 

 

 

IV

ODBIORCY DANYCH

1. Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.

2.  Dane osobowe kandydatów  mogą  być ujawniane podmiotom    przetwarzającym na zlecenie

i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych takich, jak

hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterskich.

 

  V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

1. Na podstawie RODO  każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 

1)      dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe.

    Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

      nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

      osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

      ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

      żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

      przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

      przetwarzania (art. 15 RODO);

  2)  do otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

      czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

      w  rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3)      do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są

nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

  4)  do usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

      ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

      przetwarzania (art. 17 RODO);

  5)  do ograniczenia przetwarzania -- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

      (art. 18 RODO), gdy:

      a)   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres

           pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

      b)   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

           ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

      c)   administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

           dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

      d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu

           stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

           wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  6)  do przenoszenia danych—  otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie

       nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

       starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

       jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

       zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

 7)   do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

       nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

       sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

       prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

       i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

      roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

      interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

      danych w tych celach (art. 21 RODO);

  8)  do cofnięcia zgody w każdym  momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie

      danych  osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

      Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych

      osobowych  w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest:I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie:(24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować
  za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

4.    Państwa dane  osobowe  będą  przetwarzane przez pracodawcę  w  następujących celach:

      a)  organizacji i zarządzania pracy pracowników w zakresie niezbędnym  wynikającym
z Kodeksu  pracy  przez okres zatrudnienia;

       b)  wyliczania i wypłaty   wynagrodzeń w celu realizacji obowiązku wynikającego z  Kodeksu

pracy  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez okres zatrudnienia;

       c)  potrąceń z wynagrodzenia w celu realizacji obowiązków w zakresie  egzekucji
z wynagrodzenia wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu  postępowania  cywilnego, ustawy
o postępowaniu    egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych   (art. 6 ust.

1 lit. c RODO)   przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

      d)  realizacji obowiązków   pracodawcy wobec pracowników   wynikających z ogólnie       obowiązujących oraz wewnętrznych   przepisów prawa  pracy  w  celu realizacji obowiązków     pracodawcy  wynikających z Kodeksu  pracy i  innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1
lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez okres zatrudnienia;

      e)  realizacji obowiązków bhp — w celu realizacji obowiązków pracodawcy    wynikających
z Kodeksu pracy, rozporządzenia  w sprawie ogólnych  przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez 10 lat od ustania zatrudnienia;

      f)  prowadzenia  akt pracowniczych   w  celu realizacji obowiązków pracodawcy  wynikających

 z Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach oraz rozporządzenia
w sprawie zakresu  prowadzenia przez pracodawców   dokumentacji  w sprawach  związanych 
ze stosunkiem pracy  oraz sposobów   prowadzenia akt osobowych pracownika  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez 50/10 lat po ustaniu zatrudnienia;

      g)  realizacji obowiązków wobec    ZUS  w celu realizacji obowiązków płatnika  składek emerytalno-rentowych wynikających   z ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń  społecznych oraz ustawy, a w przypadku toczącego się postępowania - przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego  zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.  oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze  środków  publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów,   na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru   emerytury lub renty;

      h)  realizacji obowiązków podatkowych   w celu realizacji obowiązków  płatnika podatku 
dochodowego wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  przez 5 lat
od końca roku   kalendarzowego;

      i)  obowiązków    księgowo-rachunkowych   w celu realizacji obowiązków  wynikających
z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie;

j)  promocji działań Szkoły  i fotorelacji- filmów, zdjęć  promujących szkołę z tych działań poprzez udostępnianie na stronie internetowej Szkoły, gablotach szkolnych, kronice szkolnej  mediachspołecznościowych i lokalnych  w publikacjach i folderach promujących Szkołę  – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane  dotycząwyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbieokreślonych celów

k) monitoringu wizyjnego  na podstawie art. 6ust.1 lit. c RODO lub też art. 6 ust. 1 lit. e  RODO-

art. 108a Prawa oświatowego

 l) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów - przez 3 lata od ustania zatrudnienia.

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

 5.  Państwa dane osobowe mogą być udostępnia dane  w następujących przypadkach:

   a)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do ZUS, NFZ, urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym;

   b)  gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb pracodawcy będących konsekwencją zawartego stosunku pracy;

   c)  partnerom   handlowym, kontrahentom i klientom - wyłącznie w zakresie danych służbowych,
a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody pracownika;

   d)  operatorom  pocztowym, firmom kurierskim;

Ponadto dane osobowe pracowników mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie  i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w  celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład:

a)        usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;

   b)  usług z zakresu BHP i p.poż

   c)  usług dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej

   d)  obsługi poczty tradycyjnej

 

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

   6. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

      a) dostępu- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa  dane

osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane macie Państwo prawo do uzyskania dostępu
do osobowych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach           danych osobowych, odbiorcach  lub  kategoriach odbiorców,  którym dane zostały lub zostaną           ujawnione, o okresie przechowywania   danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie
do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych   osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15  RODO);

    b)  do otrzymania   kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

czym pierwsza kopia  jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę
w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów  administracyjnych  (art. 15 ust. 3 RODO);

    c)  do   sprostowania — żądania sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia   niekompletnych danych  (art. 16 RODO);

    d)  do usunięcia danych    — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

ma już podstawy prawnej do ich  przetwarzania lub dane niesą już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17  RODO);

    e) do ograniczenia przetwarzania   — żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

(art. 18 RODO), gdy:

       -   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje  prawidłowość danych   osobowych — na okres             pozwalający  administratorowi sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       -   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się             ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

       -   administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane  dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       -   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia,
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są  nadrzędne wobec  podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  f)   do przenoszenia danych—   otrzymania  w ustrukturyzowanym,  powszechnie    używanym

formacie nadającym się do odczytu maszynowego   danych   osobowychjej dotyczących, które

dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób   zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  g)   do sprzeciwu —  wniesienia sprzeciwu wobec   przetwarzania jej danych osobowych   wprawnie uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych   z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania.  Wówczas administrator dokonuje oceny  istnienia ważnych prawnie uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzania,   nadrzędnych  wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub  obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie
z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać  przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

 p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW- NAUCZYCIELE, ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW-  NAUCZYCIELE,   ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 

I

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

4.    Państwa dane  osobowe  będą  przetwarzane przez pracodawcę  w  następujących celach:

       a)  organizacji i zarządzania pracy pracowników w zakresie niezbędnym  wynikającym z

       Kodeksu  pracy  przez okres zatrudnienia;

       b)  wyliczania i wypłaty   wynagrodzeń w celu realizacji obowiązku wynikającego z  Kodeksu

            pracy  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez okres zatrudnienia;

       c)  potrąceń z wynagrodzenia w celu realizacji obowiązków w zakresie  egzekucji z

           wynagrodzenia wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu  postępowania  cywilnego, ustawy o

            postępowaniu    egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych   (art. 6 ust.

            1 lit. c RODO)   przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

      d)  realizacji obowiązków   pracodawcy wobec pracowników   wynikających z ogólnie

           obowiązujących oraz wewnętrznych   przepisów prawa  pracy  w  celu realizacji obowiązków

           pracodawcy  wynikających z Kodeksu  pracy i  innych przepisów prawa pracy oraz art. 10 ust.

           5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z

           2017 r., poz., 59),  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez okres zatrudnienia;

      e)  realizacji obowiązków bhp — w celu realizacji obowiązków pracodawcy    wynikających z

           Kodeksu pracy, rozporządzenia  w sprawie ogólnych  przepisów bhp i innych przepisów

           prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez 10 lat od ustania zatrudnienia;

      f)  prowadzenia  akt pracowniczych   w  celu realizacji obowiązków pracodawcy  wynikających

          z Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach oraz

          rozporządzenia w sprawie zakresu  prowadzenia przez pracodawców   dokumentacji  w

          sprawach  związanych  ze stosunkiem pracy  oraz sposobów   prowadzenia akt osobowych

          pracownika  (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO)  przez 50/10 lat po ustaniu

          zatrudnienia;

      g)  realizacji obowiązków wobec    ZUS  w celu realizacji obowiązków płatnika  składek

           emerytalno-rentowych wynikających   z ustawy  o emeryturach i rentach z Funduszu

          Ubezpieczeń  Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń  społecznych oraz ustawy

          oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze  środków  publicznych (art. 6 ust. 1 lit.

          c, art. 9 ust. 2

           lit. b RODO)  przez 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów,   na podstawie

           których następuje ustalenie podstawy wymiaru   emerytury lub renty;

      h)  realizacji obowiązków podatkowych   w celu realizacji obowiązków  płatnika podatku  do-

           chodowego   wynikających  z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku    dochodowym od

           osób  fizycznych i innych przepisów podatkowych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  przez 5 lat od

             końca roku   kalendarzowego;

      i)  obowiązków    księgowo-rachunkowych   w celu realizacji obowiązków  wynikających

          z ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od

          osób prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  przez 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w któ-

          rym nastąpiło zdarzenie;

      j)  zapewnienia ciągłości działania - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu praco-

          dawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie swoich interesów gospodarczych

         w zakresie możliwości dalszej realizacji zadań po ustaniu zatrudnienia z pracownikiem,

         który dotychczas je realizował - przez okres niezbędny do przejęcia tych obowiązków przez

         innego pracownika, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące po ustaniu zatrudnienia;

   k)   bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia pracodawcy na podstawie prawnie

         uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie

         fizycznej  pomieszczeń pracodawcy ;

   l)   dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie

        uzasadnionego interesu pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na występowaniu w

        sprawach sądowych, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu

        karnego lub innych właściwych przepisów - przez 3 lata od ustania zatrudnienia, a w

        przypadku  toczącego się postępowania - przez okres trwania postępowania do czasu jego

        prawomocnego   zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

 5.    Państwa  dane osobowe mogą być udostępnia dane  w następujących przypadkach:

   a)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do ZUS, NFZ,

        urzędom pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym,

        Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym;

   b)  gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb pracodawcy będących konsekwencją zawartego

        stosunku pracy;

   c)  partnerom   handlowym, kontrahentom i klientom - wyłącznie w zakresie danych

        służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody

        pracownika;

   d)  operatorom  pocztowym, firmom kurierskim;

      Ponadto dane osobowe pracowników mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na

      zlecenie  i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

      danych osobowych, w  celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, na

      przykład:

a)      usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

      informatycznych;

   b)  usług z zakresu BHP i p.poż

   c)  usług dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej

   d)  obsługi poczty tradycyjnej

 

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

   6. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

      a) dostępu- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa  dane

          osobowe. Jeżeli dane są przetwarzane macie Państwo prawo do uzyskania dostępu do

          osobowych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach

          danych osobowych, odbiorcach  lub  kategoriach odbiorców,  którym dane zostały lub zostaną

          ujawnione, o okresie przechowywania   danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

          żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych   osobowych

          przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

          przetwarzania (art. 15  RODO);

    b)  do otrzymania   kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

         czym pierwsza kopia  jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

         w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów  administracyjnych  (art. 15 ust. 3 RODO);

    c)  do   sprostowania — żądania sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

         prawidłowe, lub uzupełnienia   niekompletnych danych  (art. 16 RODO);

    d)  do usunięcia danych    — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

         ma już podstawy prawnej do ich  przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

         przetwarzania (art. 17  RODO);

    e)  do ograniczenia przetwarzania   — żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

         (art. 18 RODO), gdy:

       -   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje  prawidłowość danych   osobowych — na okres

            pozwalający  administratorowi sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       -   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

       -   administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       -   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu

           stwierdzenia,  czy prawnie uzasadnione podstawy po  stronie administratora są  nadrzędne

           wobec  podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  f)   do przenoszenia danych—   otrzymania  w ustrukturyzowanym,  powszechnie    używanym

       formacie nadającym się do odczytu maszynowego   danych   osobowych jej dotyczących, które

       dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

        jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

        zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób   zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  g)   do sprzeciwu —  wniesienia sprzeciwu wobec   przetwarzania jej danych osobowych   wpraw-

        nie uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych   z jej szczególną

        sytuacją, w tym wobec profilowania.  Wówczas administrator dokonuje oceny  istnienia

        ważnych prawnie uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzania,   nadrzędnych  wobec interesów,

        praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub  obrony

        roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

        interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać  przetwarzania

       danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna 

skontaktować się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować   go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 

 

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI DO REGULAMINU STRONY INTERNETOWEJ

 

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. 1.      Działanie Strony

 

1. W celu realizacji usługi Strony usługodawca przetwarza:

  1)  informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania

      usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych

      technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące

     urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach; 

 

2. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu

z innymi  informacjami mogą stanowić dane osobowe iw związku z tym administrator obejmuje je

pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony,

tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem dostępnym w zakładce ochrona danych osobowych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z    wyrażeniem zgody na stosowanie  określonych plików cookies lub innych podobnych technologii,   wyrażonych przez  odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej  zgodnie z Prawem    telekomunikacyjnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reklamacje

 

1. W celu rozpatrywania reklamacji  usługodawca przetwarza dane  osobowe użytkowników       składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego  przyczyną reklamacji, informacje pozyskane wtoku    rozpatrywania reklamacji, w  tym

wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku    rozpatrywania reklamacji usługodawca   może przetwarzać szereg  innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika,  informacje o korzystaniu przez użytkownika  z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

 

2. Dane  te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy

oświadczenie  usług drogą elektroniczną zgodnie z  regulaminem  Strony,  i są

przetwarzane przez czas niezbędny  do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania   reklamacyjnego   w celach archiwizacyjnych w razie konieczności  obrony przed ewentualnymi  roszczeniami   wobec usługodawcy   zgodnie z informacją zawartą poniżej.

 

3.   Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 

1. W przypadku  podjęcia postępowania  wyjaśniającego  dotyczącego ewentualnego   naruszenia

postanowień regulaminu  lub przepisów   prawa, zasad  współżycia społecznego  lub  dobrych

obyczajów, postępowania w celu dochodzenia   roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników  lub podmiotów, obrony przed  roszczeniami użytkowników   lub innych podmiotów,   administrator  może przetwarzać dane  osobowe  określonych użytkowników   do czasu  zakończenia  toczącego się  postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia  roszczeń administratora  względem  użytkownika,  który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Kodeksem  cywilnym, lecz w  szczególnych przypadkach  przewidzianych  prawem  może   być dłuższy.

 

2. Jeżeli dane osobowe będą    przetwarzane w celu dochodzenia  roszczeń innych    użytkowników,

dane te mogą zostać udostępnione   w tym celu innemu    użytkownikowi lub  podmiotowi lub

uprawnionemu   na mocy przepisów  prawa organowi  publicznemu,  np. sądom, policji, prokuraturze.

 

3. Dane  te będą wówczas przetwarzane,   w  tym udostępniane  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących  obowiązku

 rozpatrywania  reklamacji, zgodnie z ustawą o  świadczeniu usług  drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. wprawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na  dochodzeniu swoich roszczeń względem   użytkownika.  Prawnie  uzasadniony interes administratora  będzie wówczas   celem nadrzędnym  wobec  prawi  wolności usługobiorcy.

 

                              

4. Działania marketingowe  i PR administratora

 

Na Stronie administrator  może  zamieszczać  informacje dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem DPS  lub usługach.  Wyświetlanie  tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym   interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze   świadczonymi usługami  oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza prawi wolności użytkowników, użytkownicy  spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują ub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

 

                  

 

 

 

 

IV

Odbiorcy   danych    użytkowników

 

Administrator   ujawnia  dane osobowe      użytkowników wyłącznie podmiotom     przetwarzającym

na mocy  zawartych    umów  powierzenia przetwarzania danych    osobowych w celu realizacji usług

na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług

prawnych  i doradczych.

 

V

Przesyłanie danych osobowych  do państw trzecich

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 

VI

Prawa  osób, których dane osobowe dotyczą

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

  1) dostępu   — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

      osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

     nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

     osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały  lub zostaną

     ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

     żądania  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

     przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

     przetwarzania (art. 15 RODO);

  2) do otrzymania   kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

      czym pierwsza  kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

      w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

  3) do sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

      prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

  4) do usunięcia  danych  — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

      ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

      przetwarzania (art. 17 RODO);

  5) do ograniczenia  przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

     (art. 18 RODO), gdy:

      a)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres

          pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

      b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

           ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

      c)  administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

           dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

      d)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu

           stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

           wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  6) do przenoszenia  danych— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for-

     macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

     starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

     jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

     zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  7) do sprzeciwu—wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

      nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym

      wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

      prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec  interesów, praw

      i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

      roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

     interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

     danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody  w każdym   momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie

     danych  osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

     Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych

     osobowych   w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VII

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

VIII

Zmiany polityki prywatności

 

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami

administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich

danych osobowych  i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy

zostaną poinformowani na Stronie.

25 lutego 2019

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

 

INFORMACJA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.      Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH        

4. Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji

   e-mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

1)      umożliwienia kontaktu e-mailowego  z administratorem oraz podejmowania kontaktu z

    adresatami;

  2) dokumentowania ustaleń dokonywanych   z klientami, kontrahentami, innymi osobami;

  3) przyjmowania pism, zgłoszeń i  wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji,

     innych  wniosków;

  4) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Korespondencję przechowujemy przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla do-

chodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy

przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem

cywilnym.

 

IV

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

1)      prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości

elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) — wobec korespondencji incydentalnej, polegający

     na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;

  2) niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6

     ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;

  3) dobrowolnie wyrażona  zgoda — jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane

     szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji,

     poprosimy  o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO

     przetwarzania  przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każ-

     dym momencie,  bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej

     przetwarzania  przed jej cofnięciem;

    4) dobrowolnie wyrażona  zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające —jeżeli nadawca

       wiadomości  poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki administratora, jego

       produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcą

       informacje,  a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez

       administratora  informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie

       niezbędnym  do  udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług  drogą

       elektroniczną); wyrażoną  zgodę można cofnąć w  każdym momencie bez podawania przyczyny,

       lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą

       wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi

       na  zadane pytanie;

    5) prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu  roszczeń lub

       obrony  przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w

       szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. (RODO).

 

V

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W NAGRANIACH

 

  Administrator może  ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich

  roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie

  pisemnych umów  powierzenia  przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych

  w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty

  elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych,

  obsługi administracyjnej.

 

VI

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

    1) dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

        osobowe.  Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

       nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

       osobowych,  odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną

       ujawnione, o okresie przechowywania danych lubo kryteriach ich ustalania, o prawie do

       żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

       przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

       przetwarzania (art. 15 RODO);

    2) do  otrzymania kopii danych—uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

       czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

       w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

    3) do  sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

       prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

    4) do  usunięcia danych  — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

       ma  już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

       przetwarzania (art. 17 RODO);

    5) do  ograniczenia  przetwarzania— żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

       (art. 18 RODO), gdy:

        a)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres

            pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

        b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

        c) administrator nie potrzebuje już  tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       d)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania— do czasu

            stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

            wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  6)  do przenoszenia danych— otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for-

      macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

      starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

      jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

      zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

  7)  do sprzeciwu  — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw-

      nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

      sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

      prawnie uzasadnionych podstaw  do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

      i wolności os6b7 których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

      roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

      interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

     danych w tych celach (art. 21 RODO);

  8)  do  cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie

      danych osobowych  dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

      Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych

      osobowych  w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VII

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019