Jesteś tutaj: Start / KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Oferta Biblioteki Pedagogicznej

Biblioteka Pedagogiczna, mając na uwadze bezpieczeństwo Czytelników i pracowników, uruchamia możliwość ograniczonego wypożyczenia zbiorów. Książki i multimedia z biblioteki można zamawiać za pośrednictwem poczty elektronicznej (kutno (at) pbw.lodz.pl), telefonicznie (24 253 46 36) lub swojego konta (samodzielnie logując się i dokonując rezerwacji). Więcej informacji na: http://pbw.lodz.pl/Kutno.htm

16 listopada 2020

Biblioteka Miejska zaprasza do wypożyczania ebooków

WYPOŻYCZALNIA EBOOKÓW

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie uruchomiła od marca dostęp do cyfrowej wypożyczalni Legimi. Platforma ta oferuje możliwość wypożyczania e-książek, które można czytać na komputerze, smartfonie, tablecie lub czytniku.

 1. Aby uzyskać dostęp do zasobu Legimi musisz posiadać ważną kartę Biblioteki.

 2. Kody można otrzymać drogą mailową, kontakt e-mail: wypozyczalnia@bibliokutno.pl
  Kody będą wysyłane w godz. 7.30 - 15.30, aby uzyskać kod należy podać numer karty bibliotecznej. Pamiętaj, kod musi być aktywowany w miesiącu, w którym został pobrany, w przeciwnym wypadku – wygasa.

 3. Liczba kodów jest ograniczonaJeden kod dostępu wydawany jest osobie zgłaszającej się osobiście po jego odbiór.

 4. Załóż konto w serwisie Legimi na stronie www.legimi.pl/biblioteka_kutno/.

 5. Podaj otrzymany kod dostępu.

 6. Pobierz darmową aplikację Legimi na swoje urządzenie, zaloguj się i czytaj bez ograniczeń! Otrzymujesz nieograniczony dostęp do e-booków w aplikacjach Legimi na okres jednego miesiąca od daty aktywowania kodu. Po kod na następny miesiąc zgłoś się do Biblioteki.

 7. Możesz czytać na 2 wybranych przez siebie urządzeniach: tablet, smartfon, czytnik, komputer.

Dostęp do cyfrowej wypożyczalni Legimi jest realizowany w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 - projekt nr 39 Czytanie na ekranie.

16 listopada 2020

Wirtualne porady i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne

W każdy czwartek i piątek w godzinach 9:00 - 14:00 pedagog jest obecny na dyżurze poprzez dziennik elektroniczny. Gdyby Państwo lub Państwa dzieci miały potrzebę rozmowy prosimy o wysłanie nr kontaktowego, pedagog - pani Anna Horwat - skontaktuje się telefonicznie. Ponadto zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną  na adres: pedagog.82@tlen.pl lub annahorwat@tlen.pl
Praca zdalna pedagoga szkolnego:
1.Udostępnianie materiałów na stronę internetową szkoły- prezentacje, aktualności, linki.
2.Kontakt za pośrednictwem Dziennika elektronicznego- aktualności dla rodziców/ opiekunów oraz uczniów dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych.
3.Kontakt indywidualny za pośrednictwem telefonu po wcześniejszym ustaleniu przez dziennik elektroniczny .
4.Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.
5.Preorientacja zawodowa dla klas ostatnich, udostępnianie materiałów oraz linków do przydatnych stron
6.Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
7.Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią.
8.Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
9.Zorganizowanie Zdalnych Dni Profilaktyki- materiały do edukacji, linki Quizy
10.Realizacja programu Ars- zdalnie- materiały.
11.Ankieta on-line dotycząca diagnozy do programu wychowawczo-profilaktycznego.
12.Ankieta on-line dotycząca kształcenia zdalnego.
13.Indywidualne porady, konsultacje, rozmowy z wykorzystaniem różnych form kontaktu.
14.Zapoznawanie z ofertą edukacyjną uczelni wyższych.
15.Koordynowanie realizacji zaleceń  IPET
16.Współpraca z instytucjami:PPP W Kutnie, Sądem, Policją, GIS, PUP.
17.Współpraca z rodzicami  (dziennik elektroniczny, konsultacje telefoniczne, poczta

6 listopada 2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE

Dyrektor szkoły na podstawie

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,

 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,

 7. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
  od 1 września 2020 r.,

 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 9. Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

 1. Od dnia 26.10.2020 r. do odwołania wprowadzam tryb zdalnego nauczania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

 2. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.

 3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych ucznia:


  1)powiadamiają o trudnościach dyrektora;


  2)pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych;


  3)monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym informują dyrektora szkoły.


  4) Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 2 niniejszego Zarządzenia.


  5)System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących
  się w szkole.

 1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki.

 2. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.

 3. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.

 4. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

§1

Warunki organizacji nauczania zdalnego

 1. Od dnia 26.10.2020 r. do odwołania zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia nauczania w trybie zdalnym.

 2. Nauczanie zdalne nauczyciel co do zasady prowadzi z terenu szkoły.

 3. W szczególnych wypadkach, na pisemny wniosek nauczyciela, Dyrektor może wyrazić zgodę na prowadzenie nauczania zdalnego spoza terenu szkoły.

 4. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:

 1. kontakt za pomocą e-dziennik,

 2. kontakt e-mail na adres: dabrowski1@poczta.onet.pl,

 3. kontakt telefoniczny: tel. 24 355-80-84.

 1. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły, według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć z ewentualnymi zmianami do niego.

 1. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

 1. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

 2. Nakazuję wszystkim nauczycielom do dnia poprzedzającego przejście w tryb zdalny określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz komunikatory (np. WhatsApps, Messanger, inne).

 3. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

 4. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.

 5. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli do stosowania zapisów szczegółowych załącznika.

 

§ 2

Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania

 

1.Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.

2.Wychowawca ma obowiązek:

 1. niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia,

 2. monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje dyrektora szkoły.

 3. wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami,

 4. reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice,

 5. wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.

 

§ 3

Obowiązki pedagoga w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

 

 1. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.

 2. Harmonogram pracy pedagoga jest dostępny w widoczny miejscu na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną przez dyrektora szkoły.

§ 4

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły w trybie zdalnym

 

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji

 

 1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje z nauczycielami, pedagogiem

 2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikatory społecznościowe.

 3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.

 4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub poprzez e-dziennik.

 

§ 6

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców
o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki

 

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.

 2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.

 

§ 7

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania

 

 1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r.

 

 

 

23 października 2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB HYBRYDOWY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE

Dyrektor szkoły na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 7. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
  od 1 września 2020 r.
 8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 9. Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie,

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 19.10.2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania:

- zajęcia stacjonarne odbywają się w klasach: IIIa, IIIb, IIIc, IIId, Ia, Ib, Ic, Id, IIAg, IIBg;

- zajęcia zdalne odbywają się w klasach: IIa, IIb, IIc, IId, IICg, IIDg.

 1. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

 

§ 2

 1. Z dniem 20.10.2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie wprowadza się hybrydowy (łączony, naprzemienny) tryb nauczania:

- zajęcia stacjonarne odbywają się w klasach: IIIb, IIIc, IIId, Ib, Id, IIBg;

- zajęcia zdalne odbywają się w klasach: IIa, IIb, IIc, IId, IICg, IIDg IIIa, Ia, Ic, IIAg.

 1. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w szkole.

§ 3

 1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
 2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
 3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 4

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzeniaw sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

19 października 2020

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB HYBRYDOWY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. GEN. J. H. DĄBROWSKIEGO W KUTNIE

Dyrektor szkoły na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
 5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 6. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
 7. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 8. Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie,

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 16.10.2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie wprowadza się hybrydowy tryb nauczania do dnia 23.10.2020 r.
 2. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia stacjonarne klasy IId.
 3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne w pozostałych oddziałach są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w klasie IId.

§ 2

 1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
 2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły.
 3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

        1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

       2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o powrocie do stacjonarnego trybu nauki.

§ 4

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

15 października 2020