Jesteś tutaj: Start / KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZARZĄDZENIE Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

ZARZĄDZENIE NR 13/2019/2020

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z pózn. zm.), oraz  na podstawie art. 30b ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z pózn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 492 i 493)
 z dnia 20 marca 2020 r., zarządza się co następuje:

§ 1

Zawieszam zajęcia od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia kształcenia na odległość i realizacjipodstawy programowej. Działania te muszą uwzględniać predyspozycje psychofizyczne ucznia, zasady BHP (w szczególności dot. bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń  umożliwiających komunikację elektroniczną), potrzeby wynikające z kształcenia specjalnego oraz sytuację spowodowaną stanem epidemii i możliwościami rodzinnymi i technicznymi uczniów.

§ 3

Realizacja podstawy programowej w formie zdalnej powinna mieć charakter ukierunkowanego samokształcenia uwzględniającego techniki i metody pracy na odległość.

§ 4

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane  w szczególności poprzez:

  1. e – dziennik wykorzystywany przez I LO.
  2. Materiały dostępne na stronach internetowych instytucji edukacyjnych w tym przede wszystkim Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, CKE, OKE.
  3. Uznanych przez nauczyciela za spełniające  wymogi dydaktyczne i wychowawcze materiałów edukacyjnych prezentowanych w programach telewizyjnych i radiowych.
  4. Poprzez inne pozwalające uczniowi i nauczycielowi prowadzić ukierunkowane samokształcenie i realizować podstawę programową.

§ 5

Ocenianie uzyskane w formie zdalnej musi mieć charakter cykliczny dostosowany do sytuacji nadzwyczajnej, wynikającej z ograniczenia możliwości dostępu do komputera i ograniczania czasu uczniów objętych zdalnym kształceniem. Sposób oceniania w okresie obowiązywania zarządzenia reguluje Statut Szkoły (rozdział 7 – szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego) oraz kalendarz roku szkolnego 2019/2020 zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2019 r.

§ 6

Dopuszczam możliwość modyfikacji treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., mając na uwadze między innymi: możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego i/lub ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

§ 8

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do umożliwienia uczniom i rodzicom za pomocą środków komunikacji zdalnej możliwości konsultowania sytuacji problemowych, wychowawczych, wymagających wyjaśnienie treści edukacyjnych.

§ 9

Dokumentowanie pracy nauczyciela w formie zdalnej odbywa się poprzez dostarczanie (drogą elektroniczną) do dyrektora szkoły plików danych zawierających zakres realizowanego materiału oraz stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia tabeli, określającej czas poświęcony na realizację nauczania zdalnego.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim nauczycielom I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie.

25 marca 2020

KOMUNIKAT

Informuję wszystkich pracowników I Liceum Ogólnikształcącego im. Gen. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie, że w związku z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) dyrektor I LO im.Gen. J.H.Dąbrowskiego w Kutnie przypomina o wynikającej z paragrafu 27 Regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych możliwości zawieszenia spłat ratalnych na okres 6 miesięcy. Zawieszenie spłaty odbywa się na wniosek pracownika (wysłany na adres poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl) uwzględniający sytuację nadzwyczajną uniemożliwiającą spłatę. Decyzję o zawieszeniu podejmuje dyrektor. Zawieszenie obowiązuje od następnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie złożenia wniosku.

/-/Przemysław Zawadzki/-/

25 marca 2020

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J. H. Dąbrowskiego  w Kutnie na podstawie decyzji Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonej w dniu 11 marca  2020 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego, zawiesza zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  w terminie od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.  Zalecam wszystkim nauczycielom przygotowanie materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu. Proszę  o przekazanie ich uczniom za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nakazuję, na wszystkich lekcjach odbywających się od godz. 11:50 w dniu 11 marca 2020 r., poinformować młodzież o tej decyzji oraz o konieczności bezwzględnego dostosowania się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i organów administracji rządowej. Nakazuję przypomnienie o konieczności zachowywania zasad higieny oraz nieuczestniczenia  w imprezach masowych, zgromadzeniach i innych formach kontaktu z większymi zbiorowościami ludzkimi. Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły pozostają w gotowości do pracy, śledzą media szkolne, tym w szczególności dziennik elektroniczny, gdzie przekazywane będą bieżące informacje dotyczące funkcjonowania szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły pozostają w kontakcie telefonicznym ze szkołą do dyspozycji dyrektora. https://www.kuratorium.lodz.pl/

11 marca 2020

Komunikat Łódzkiego Kuratora Oświaty

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie w związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na podstawie polecenia Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Wojewody Łódzkiego, nakazuje nieorganizowanie wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowanie w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Poleca również nieorganizowanie zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek, takich jak: akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 10 marca 2020 r. do odwołania

10 marca 2020

Bilans wstrzymany do odwołania

Od dnia 11 marca wstrzymuje się do odwołania badania bilansowe (wizyta u lekarza)) uczniów klas I i III.

11 marca 2020

10-12 MARCA

1) 10.03.2020 r. w godz. 9.00-10.35 spotkanie z przedstawicielem Szkoły Głównej Handlowej z uczniami kl. IIa, IIIa, IIb, IIIb (sala gimnastyczna);

2) 10.03.2020 r. wyjście uczennic kl. IIId (Więckowska A., Olkiewicz M.)  na podsumowanie konkursu organizowanego przez Muzeum Regionalne w Kutnie (opiekę sprawuje A. Głuszcz);

3) 11.03.2020 r. o godz. 17.00 spotkanie z rodzicami uczniów jadących na wycieczki do Paryża i Londynu;

4) 12.03.2020 r. wyjście grupy uczniów (16 osób z różnych klas) do CTMiT na  posumowanie projektu uczennicy kl. IIc Karoliny Żak na temat: „Klasyka to klasa” (opiekę sprawuje Pani I. Podlasiak), o godz. 13.00 w koncercie finałowym udział wezmą IIc i Id;

5) 12.03.2020 r. w godz. 9.50-11.40 wyjście kl. Id, IDg, IId, IIId  do KDK na wykład z Jakubem Kornhauserem (opiekę sprawują: A. Wesołowska, A. Kłosińska, E. Walczak, A. Głuszcz).

10 marca 2020