Rzecznik praw ucznia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

mgr Jerzy Sobol

Kontakt: jerzysobol@wp.pl

Artykuły

PRAWA I OBOWIĄZKI RZECZNIKA PRAW UCZNIA

1. Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia

    · przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
    · zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.

2. Środki działania Rzecznika:
    · załatwianie indywidualnych skarg,
    · sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,
    · udzielanie porad dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole,
    · współpraca z pedagogiem, psychologiem,
    · Rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców,
    · Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania,
    · Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów,    nauczycieli, lub pracowników administracji szkoły.

3. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń- uczeń:
    · zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
    · podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawca klasy,
    · skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
    · w dalszym trybie postępowania- zasięgnięcie opinii nauczycieli uczących danego ucznia,
    · ostateczną decyzje o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

4. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń- nauczyciel:
    · zapoznanie się z opinią stron konfliktu b. podjęcie mediacji ze stronami c. zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
    · wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

5. O czym uczeń powinien wiedzieć:
    · wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową,
    · Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostają prawa ucznia lub prawa dziecka,
    · podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, WSO, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

6. Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:
   · znajomość Statutu Szkoły, WSO, Konwencji Praw Dziecka,
   · informowanie uczniów przysługujących im prawach,
   · interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia,
   · udzielanie uczniom pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
   · informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.

9 listopada 2022