Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB TRZECICH KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY PODANE W DOKUMENTACJI NAUCZANIA DZIECKA W SZKOLE

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB TRZECICH KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY PODANE W DOKUMENTACJI NAUCZANIA DZIECKA W SZKOLE

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane  osobowe  będą przetwarzane przez pracodawcę w następujących celach:

- art. 6 ust.1 lit. f tj. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu skontaktowania się Państwem w sprawach związanych ze stanem zdrowia dziecka oraz udzielenia informacji o sytuacji życiowej dziecka.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś w zakresie prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

 1. Pracodawca udostępnia dane osobowe upoważnionym pracownikom.
 2. Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na

             zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

            danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy,  np.:

1)      usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

  2)  obsługi poczty tradycyjnej;

  3)  usług prawnych lub doradczych.

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

   1)  dostępu  — uzyskania  od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane

        osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona  uprawniona do uzyskania dostępu  do

       nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach  danych

       osobowych,   odbiorcach lub kategoriach odbiorców,   którym dane zostały lub zostaną

       ujawnione, o okresie przechowywania   danych  lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

       żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych 

       przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec  takiego

       przetwarzania (art. 15  RODO);

   2)  do  otrzymania  kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,  przy

       czym pierwsza   kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

       w  rozsądnej wysokości, wynikającą z  kosztów  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   3)  do  sprostowania  — żądania  sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

       prawidłowe,  lub uzupełnienia  niekompletnych   danych (art. 16 RODO);

   4)  do  usunięcia  danych — żądania usunięcia jej danych osobowych,  jeżeli administrator nie

       ma  już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

       przetwarzania (art. 17 RODO);

   5)  do  ograniczenia  przetwarzania —  żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

       (art. 18 RODO),  gdy:

       a)   osoba, której dane dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość danych osobowych  —  na okres

            pozwalający  administratorowi  sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       b)   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

        c)  administrator  nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania  — do czasu

             stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione  podstawy po  stronie administratora są nadrzędne 

             wobec podstaw  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 

   7)  do  sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  jej danych osobowych    wpraw-

       nie  uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych z jej  szczególną

       sytuacją, w tym wobec profilowania.  Wówczas administrator dokonuje  oceny istnienia  ważnych

       prawnie   uzasadnionych podstaw  do  przetwarzania,  nadrzędnych wobec  interesów,   praw

       i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw  do ustalenia, dochodzenia lub  obrony

       roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze  od

       interesów  administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania  da-

       nych w tych  celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna 

skontaktować  się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 

 

 

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

 

25 lutego 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB KILENTÓW/INTERESANTÓW I

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB KILENTÓW/INTERESANTÓW    

I

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane  osobowe  będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

1)      dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych Klientów, określenie i zakres  zamówionych usług, terminy realizacji usług—w celu realizacji umowy zawartej z Klientami na realizację usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) -- przez okres realizacji zamówionych

         usług;

  2)  dane  osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej

       administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych — w celu realizacji obowiązku

       wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji

       podatkowej, ustawy o podatku dochodowym   od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów

       i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) — przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego;

  3)  dane  osobowe Klientów będą również przetwarzane przez administratora w celu

       ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie

       uzasadnionego  interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa

       krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit f RODO) — przez 3 lata od

       zakończenia świadczenia określonej usługi, przy czym w przypadku toczących się

       postępowań  okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz

       do upływu  nowych terminów  przedawnienia;

  4)  nagrania z monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia,

       bezpieczeństwa Klientów oraz informacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu

       administratora oraz Klientów (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) — przez 3 miesiące od dokonania

       nagrania.

 

 

 

 

 

 

III

 

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

  1)  organów  państwowych, wobec  których administrator jest obowiązany do  dokonywania

       ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej

       Administracji  Skarbowej;

  2)  banków, w których  administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych

       transakcji;

  3)  operatorów pocztowych oraz firm kurierskich.

 

Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane podmiotom  współpracującym z administratorem

na podstawie pisemnych  umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji

określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi

IT,  usług prawnych lub doradczych.

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

1.    Państwa  dane osobowe mogą być udostępnia   w następujących przypadkach:

   a)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in.  organom

        państwowym

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:

1)      usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

  2)  obsługi poczty tradycyjnej;

  3)  usług prawnych lub doradczych.

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

   1)  dostępu  — uzyskania  od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane

        osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona  uprawniona do uzyskania dostępu  do

       nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach  danych

       osobowych,   odbiorcach lub kategoriach odbiorców,   którym dane zostały lub zostaną

       ujawnione, o okresie przechowywania   danych  lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

       żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych 

       przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec  takiego

       przetwarzania (art. 15  RODO);

   2)  do  otrzymania  kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,  przy

       czym pierwsza   kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

       w  rozsądnej wysokości, wynikającą z  kosztów  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   3)  do  sprostowania  — żądania  sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

       prawidłowe,  lub uzupełnienia  niekompletnych   danych (art. 16 RODO);

   4)  do  usunięcia  danych — żądania usunięcia jej danych osobowych,  jeżeli administrator nie

       ma  już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

       przetwarzania (art. 17 RODO);

   5)  do  ograniczenia  przetwarzania —  żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

       (art. 18 RODO),  gdy:

       a)   osoba, której dane dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość danych osobowych  —  na okres

            pozwalający  administratorowi  sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       b)   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

        c)  administrator  nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania  — do czasu

             stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione  podstawy po  stronie administratora są nadrzędne 

             wobec podstaw  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

   6)  do  przenoszenia  danych — otrzymania w ustrukturyzowanym,   powszechnie   używanym

        formacie   nadającym się do odczytu  maszynowego danych   osobowych jej dotyczących, które

        dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu  administratorowi,

        jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

       zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany   (art. 20  RODO);

   7)  do  sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  jej danych osobowych    wpraw-

       nie  uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych z jej  szczególną

       sytuacją, w tym wobec profilowania.  Wówczas administrator dokonuje  oceny istnienia  ważnych

       prawnie   uzasadnionych podstaw  do  przetwarzania,  nadrzędnych wobec  interesów,   praw

       i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw  do ustalenia, dochodzenia lub  obrony

       roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze  od

       interesów  administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania 

      danych  w tych  celach (art. 21 RODO).

     8) do cofnięcia zgody - W przypadku, gdy przetwarzanie  osobowych odbywa się na podstawie art.

         6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

         momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

         zgody przed jej cofnięciem.

 

Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna 

skontaktować  się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC DARCZYŃCÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC DARCZYŃCÓW

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane  osobowe  będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

1)      W celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art.6 lit. .b Rozporządzenia

2)      promocji działań szkoły  i fotorelacji z tych działań poprzez udostępnianie na stronie internetowej szkoły, w publikacjach i folderach promujących szkołę  – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez darczyńcę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

3)      bezpieczeństwa fizycznego budynków oraz mienia pracodawcy na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie

fizycznej  pomieszczeń administratora ;

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś w zakresie prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

1.    Państwa  dane osobowe mogą być udostępnia   w następujących przypadkach:

   a)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in.  organom

        państwowym

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

   1)  dostępu  — uzyskania  od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane

        osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona  uprawniona do uzyskania dostępu  do

       nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach  danych

       osobowych,   odbiorcach lub kategoriach odbiorców,   którym dane zostały lub zostaną

       ujawnione, o okresie przechowywania   danych  lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

       żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych 

       przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec  takiego

       przetwarzania (art. 15  RODO);

   2)  do  otrzymania  kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,  przy

       czym pierwsza   kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

       w  rozsądnej wysokości, wynikającą z  kosztów  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   3)  do  sprostowania  — żądania  sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

       prawidłowe,  lub uzupełnienia  niekompletnych   danych (art. 16 RODO);

   4)  do  usunięcia  danych — żądania usunięcia jej danych osobowych,  jeżeli administrator nie

       ma  już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

       przetwarzania (art. 17 RODO);

   5)  do  ograniczenia  przetwarzania —  żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

       (art. 18 RODO),  gdy:

       a)   osoba, której dane dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość danych osobowych  —  na okres

            pozwalający  administratorowi  sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       b)   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

        c)  administrator  nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania  — do czasu

             stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione  podstawy po  stronie administratora są nadrzędne 

             wobec podstaw  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

   6)  do  przenoszenia  danych — otrzymania w ustrukturyzowanym,   powszechnie   używanym

        formacie   nadającym się do odczytu  maszynowego danych   osobowych jej dotyczących, które

        dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu  administratorowi,

        jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

       zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany   (art. 20  RODO);

   7)  do  sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  jej danych osobowych    wpraw-

       nie  uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych z jej  szczególną

       sytuacją, w tym wobec profilowania.  Wówczas administrator dokonuje  oceny istnienia  ważnych

       prawnie   uzasadnionych podstaw  do  przetwarzania,  nadrzędnych wobec  interesów,   praw

       i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw  do ustalenia, dochodzenia lub  obrony

       roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze  od

       interesów  administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania 

      danych  w tych  celach (art. 21 RODO).

     8) do cofnięcia zgody - W przypadku, gdy przetwarzanie  osobowych odbywa się na podstawie art.

         6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

         momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

         zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna 

skontaktować  się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

III

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

  Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

  dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

  przetwarzaniem danych

 

IV

CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ CZAS PRZETWARZANIA  DANYCH

 

 1. 1.      Prowadzenie fanpage'a

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w  celu umożliwienia im korzystania

z fanpage'a. Administrator posiada informacje o:

  1)  polubieniu fanpage'a;

  2)  aktywności na fanpage'u;

  3)  treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

 

2. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy

o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

 

 

2. Realizacja kontaktu z użytkownikami — Messenger

 

 1. W celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem administrator przetwarza

informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook  Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez administratora winnych miejscach niż Facebook.

 

 1. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym

interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.

 

 1. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do

załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage'a administratora, po czym administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych.

 

3. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

 

 1. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia

postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów  oraz obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych   podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników  do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem  użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem termin ten może być dłuższy.

 

 1. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników,

 dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi, uprawnionemu  na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze.

 

 1. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

             tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą

             elektroniczną, lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie

             administratora polegającym  na dochodzeniu  swoich roszczeń względem   użytkownika.

             Prawnie  uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem  nadrzędnym   wobec

             praw i wolności usługobiorcy.

 

4. Statystyki korzystania  z usług

 

 1. W  celu poprawy jakości swoich using  administrator przetwarza informacje statystyczne

dotyczące korzystania z fanpage'a iw tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebooka.

 

 1. Dane te są przetwarzane  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie administratora  polegającym na  ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a  przetwarzanie tych danych  nie narusza praw i wolności  użytkowników,   ponieważ ze względu na charakter działalności portalu Facebook użytkownicy  mają świadomość  prowadzenia  działań  statystycznych i udostępniania ich  wyników  użytkownikom profesjonalnym  a nawet  spodziewają się tego, że świadczone usługi  będą ulepszane i rozwijane zgodnie z ich potrzebami.

 

 1.  Dane te są przetwarzane w ramach   bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek  informacji dotyczących  poszczególnych użytkowników.

 

 1. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach  Facebooka może być jednak dłuższy

             niż 60 dni, co oznacza, że administrator ma możliwość dostępu do tych danych, lecz pozostaje

             to poza jego zakresem  decyzyjnym.  Niezależnie od tego administrator nie będzie dłużej

             korzystał z ww. danych.

 

5. Działania marketingowe   i  PR  administratora

 

 1. Na fanpage'u administrator może  zamieszczać informacje  marketingowe dotyczące  swoich

produktów, usług oraz eventów, które organizuje lub w których bierze udział.

 

      2. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ROD,

          zgodnie z prawnie  uzasadnionym  interesem administratora polegającym na własnych

          działaniach marketingowych.   Jednocześnie działanie to nie narusza praw  i wolności

         użytkowników,   którzy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami

         nawet tego oczekują w szczególności ze względu na specyfikę działania Facebooka.

 

6. Działania marketingowe  innych  produktów   lub  usług

 

 1. Administrator może  również zamieszczać 'informacje  marketingowe  dotyczące produktów

lub usług swoich  kontrahentów, z którymi zawarł umowę   o współpracy w zakresie marketingu.

 

 1. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F

 RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora  polegającym na  działaniach marketingowych produktów   lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników,  w szczególności z uwagi na  sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się  otrzymywania treści podobnej  zawartości z uwagi na charakter portalu społecznościowego  Facebook. Użytkownik  ma  prawo zgłoszenia  sprzeciwu wobec  przetwarzania jego danych  osobowych w  celach  marketingowych.

 

 

VI

ODBIORCY DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

                          

 1. W zakresie fanpage'a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach
 • obserwujących fanpage'a, o polubieniach,  a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

       2. Pozostałych informacji administrator nie ujawnia innym podmiotom.

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

   1)  dostępu  — uzyskania  od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane

        osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona  uprawniona do uzyskania dostępu  do

       nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach  danych

       osobowych,   odbiorcach lub kategoriach odbiorców,   którym dane zostały lub zostaną

       ujawnione, o okresie przechowywania   danych  lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

       żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych 

       przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec  takiego

       przetwarzania (art. 15  RODO);

   2)  do  otrzymania  kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,  przy

       czym pierwsza   kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

       w  rozsądnej wysokości, wynikającą z  kosztów  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   3)  do  sprostowania  — żądania  sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

       prawidłowe,  lub uzupełnienia  niekompletnych   danych (art. 16 RODO);

   4)  do  usunięcia  danych — żądania usunięcia jej danych osobowych,  jeżeli administrator nie

       ma  już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

       przetwarzania (art. 17 RODO);

   5)  do  ograniczenia  przetwarzania —  żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

       (art. 18 RODO),  gdy:

       a)   osoba, której dane dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość danych osobowych  —  na okres

            pozwalający  administratorowi  sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       b)   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

        c)  administrator  nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania  — do czasu

             stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione  podstawy po  stronie administratora są nadrzędne 

             wobec podstaw  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

   6)  do  przenoszenia  danych — otrzymania w ustrukturyzowanym,   powszechnie   używanym

        formacie   nadającym się do odczytu  maszynowego danych   osobowych jej dotyczących, które

        dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu  administratorowi,

        jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

       zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany   (art. 20  RODO);

   7)  do  sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  jej danych osobowych    wpraw-

       nie  uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych z jej  szczególną

       sytuacją, w tym wobec profilowania.  Wówczas administrator dokonuje  oceny istnienia  ważnych

       prawnie   uzasadnionych podstaw  do  przetwarzania,  nadrzędnych wobec  interesów,   praw

       i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw  do ustalenia, dochodzenia lub  obrony

       roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze  od

       interesów  administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania  da-

       nych w tych  celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna 

skontaktować  się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 

 

 

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO CEIDG

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO CEIDG

I

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 3.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

   1)  realizacji umowy — w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

       — przez okres współpracy;

   2)  dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności —

       w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) —przez okres

      współpracy;

   3)  realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń — w celu realizacji obowiązków w za-

       kresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy

       o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art 6

       ust. 1 lit. c RODO) — przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

   4)  realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości — w celu realizacji obowiązków

        wynikających  z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) — przez 5 lat od końca roku,

        w którym nastąpiło zdarzenie;

   5)  realizacji obowiązków podatkowych — w celu realizacji obowiązków wynikających z

        przepisów podatkowych,  w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku

       dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

       — przez 5 lat od końca roku podatkowego;

   6)  dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami — w celu realizacji prawnie

        uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych

       lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z prze-

       pisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust 1 lit f RODO) — przez

       3 lata od zakończenia współpracy.

 

 

 

 

IV

DDBIORCY DANYCH

             

 1. Administrator udostępnia dane osobowe kontrahentów w następujących przypadkach:

   1)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawą m.in. do Krajowej

        Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, innym organom państwowym;

   2)  operatorom pocztowym, firmom  kurierskim.

 

 2. Ponadto dane osobowe kontrahentów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na

     zlecenie  i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania

     danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:

1)      usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

   3)  obsługi poczty tradycyjnej;

   4)  usług prawnych i doradczych.

 

V

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1)  dostępu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane

osobowe.  Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do

nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych

osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub

zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o pra-

wie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania (art. 15 RODO);

2)  do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy

czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3)  do  sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4)  do  usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie

ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

przetwarzania (art. 17 RODO);

5)  do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

(art. 18 RODO), gdy:

a)  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres

pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b)  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c)  administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d)  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne

wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6)  do przenoszenia danych- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for-

macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do-

starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi,

jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7)  do sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych wpraw-

nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną

sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw

i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od

interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania

danych w tych celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

VI

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Osoba, której  dane dotyczą, ma  prawo  wnieść skargę  do organu nadzoru, którym   w Polsce jest

Prezes Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych  z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym  można

kontaktować  się w następujący sposób:

  1)   listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  2)   przez elektroniczną skrzynkę podawczą  dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/

        p/kontakt;

  3)   telefonicznie: (22) 531 03 00.

25 lutego 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

I

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. 1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutnoreprezentowany przez Dyrektora,
 2. 2.      Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

- pod adresem korespondencyjnym: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

  w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1   99-300 Kutno

- telefonicznie: (24) 355 80 80

- pod adresem poczty elektronicznej: dabrowski1@poczta.onet.pl

 

II

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1.       Administrator wyznaczył inspektorem ochrony danych w z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@iodo.kutno.pllub pisemnie na adres siedziby administratora

      Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach

      dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z

      przetwarzaniem danych

 

III

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES RETENCJI DANYCH

 

Dane  osobowe  będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa, zaś w zakresie prawnie uzasadnionych interesów do czasu wniesienia sprzeciwu, o ile nie wystąpią prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Do czasu ustania roszczeń.

 

 

IV

ODBIORCY DANYCH

 

1.    Państwa  dane osobowe mogą być udostępnia   w następujących przypadkach:

   a)  gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in.  organom

        państwowym

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz pracodawcy, np.:

1)      usług teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów

informatycznych;

  2)  obsługi poczty tradycyjnej;

  3)  usług prawnych lub doradczych.

 

 

V

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

 

 1.  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

   1)  dostępu  — uzyskania  od administratora potwierdzenia, czy  przetwarzane są jej dane

        osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona  uprawniona do uzyskania dostępu  do

       nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach  danych

       osobowych,   odbiorcach lub kategoriach odbiorców,   którym dane zostały lub zostaną

       ujawnione, o okresie przechowywania   danych  lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do

       żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania danych osobowych 

       przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec  takiego

       przetwarzania (art. 15  RODO);

   2)  do  otrzymania  kopii  danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,  przy

       czym pierwsza   kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę

       w  rozsądnej wysokości, wynikającą z  kosztów  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   3)  do  sprostowania  — żądania  sprostowania  dotyczących jej danych osobowych, które są nie-

       prawidłowe,  lub uzupełnienia  niekompletnych   danych (art. 16 RODO);

   4)  do  usunięcia  danych — żądania usunięcia jej danych osobowych,  jeżeli administrator nie

       ma  już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów

       przetwarzania (art. 17 RODO);

   5)  do  ograniczenia  przetwarzania —  żądania ograniczenia przetwarzania  danych   osobowych

       (art. 18 RODO),  gdy:

       a)   osoba, której dane dotyczą,  kwestionuje  prawidłowość danych osobowych  —  na okres

            pozwalający  administratorowi  sprawdzić  prawidłowość tych danych,

       b)   przetwarzanie jest niezgodne z   prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

            ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

        c)  administrator  nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane

            dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

       d)   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania  — do czasu

             stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione  podstawy po  stronie administratora są nadrzędne 

             wobec podstaw  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

   6)  do  przenoszenia  danych — otrzymania w ustrukturyzowanym,   powszechnie   używanym

        formacie   nadającym się do odczytu  maszynowego danych   osobowych jej dotyczących, które

        dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu  administratorowi,

        jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią

       zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany   (art. 20  RODO);

   7)  do  sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  jej danych osobowych    wpraw-

       nie  uzasadnionych  celach administratora,  z przyczyn związanych z jej  szczególną

       sytuacją, w tym wobec profilowania.  Wówczas administrator dokonuje  oceny istnienia  ważnych

       prawnie   uzasadnionych podstaw  do  przetwarzania,  nadrzędnych wobec  interesów,   praw

       i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw  do ustalenia, dochodzenia lub  obrony

       roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze  od

       interesów  administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania  da-

       nych w tych  celach (art. 21 RODO).

 

Aby skorzystać z wyżej  wymienionych   praw, osoba, której dane dotyczą,  powinna 

skontaktować  się, wykorzystując podane dane  kontaktowe, z administratorem i poinformować  go, z którego prawa  i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

25 lutego 2019