Modernizacja pracowni fizycznej w "Dąbrowszczaku" -

Modernizacja pracowni fizycznej w "Dąbrowszczaku"

4 stycznia 2022

1 grudnia 2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Powiatem Kutnowskim, w ramach konkursu Nasze Ekologiczne Pracownie, została zawarta umowa na dofinansowanie zadania „Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie” . Na realizację projektu Powiat Kutnowski otrzyma w 2022 r. dotację w wysokości 49.963,00 zł. Całkowity koszt zadania (z udziałem środków własnych) to kwota 55.513,00 zł. W ramach projektu zaplanowano zmodernizowanie i wyposażenie pracowni fizycznej.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup:

- wyposażenia pracowni,

- roślin doniczkowych,

- pomocy dydaktycznych,

- sprzętu audiowizualnego, tablicy multimedialnej,

Nowoczesne wyposażenie pracowni umożliwi uczniom praktyczne działania podczas lekcji, co pozwoli rozwinąć dociekliwość poznawczą, pracę zespołową, komunikację oraz wzmocnić kształcenie kreatywności i przedsiębiorczości. Nauka w takim otoczeniu ułatwi rozpowszechnianie wiadomości z zakresu fizyki, astronomii, techniki, ekologii oraz uwrażliwi na problematykę zagrożeń środowiska.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie